INFORMACIÓ GENERAL

 • - Els cursos es faran sempre que hi hagi un mínim d'alumnes. L’escola es reserva el dret de modificar/anular la programació i horaris d'alguns cursos o classes, si les circumstàncies ho requereixen.
 • - Les dades personals que ens faciliteu al moment de la inscripció, s'incorporaran a un fitxer, que compleix els requeriments i exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
   -Tota persona pot exercir en qualsevol moment el seu dret d'accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, tot adreçant-se a l’escola.
 • - L’abonament de la matricula suposa l’acceptació de les normes del  centre.
 • - El curs comença al setembre i finalitza a finals de juny (després del festival).
 • - Les classes que els alumnes perdin per falta d’assistència, es podran recuperar però en cap cas es descomptaran de la quota mensual.
 • - S’inclou una assegurança mèdica d’accidents.

BAIXES

 • - La baixa d'un curs s'ha d'avisar abans del dia 30 del mes anterior. Si no s'avisa amb aquesta antelació, la baixa no tindrà efectes fins el mes següent.
 • - Les baixes a cursos per raons mèdiques, temporals o definitives, que es demanin fora dels terminis abans esmentats, hauran de justificarse
 • amb un informe mèdic.
 • - La baixa d'un curs s'ha de comunicar per escrit mitjançant un correu electrònic a l’escola a: hola@dansaelena.cat

PAGAMENTS I DEVOLUCIONS

 • - Tots els cursos es pagaran mitjançant domiciliació bancària. A l'inici del curs es cobrarà també una matrícula de 20€.
 • - El cobrament dels cursos és a mes vençut i es farà entre el 25 i el 30 de cada mes.
 • - Les despeses de gestió que l'entitat bancària carregui en relació a la devolució del rebut, o qualsevol altra que es pugui generar per
 • aquest motiu, aniran a càrrec de la persona deutora.
 • - Els alumnes que no assisteixin a classe durant un mes, hauran d’abonar el 50% de la mensualitat o perdran els drets de matrícula.
 • - L ’import de la matrícula i les mensualitats no es retornaran.

NORMATIVA

 • No es permetrà l’entrada a classe un cop començada sense causa justificada.
 • -No porteu objectes de valor a l’escola, aquest no es responsabilitzarà en cas de pèrdua. En el cas de que sigui
 • imprescindible, entreu-les a classe.
 •  - Els/les alumnes hauran d’entrar a classe degudament uniformats i uniformades. Cal anar amb roba ajustada per facilitar les
 • correccions.
 •  - Un cop posat el vestuari, s’haurà d’entrar a la sala amb les sabatilles de ballet/mitjons per no malmetre el terra.
 •  - S’ha d’avisar en cas de no assistir a classe.
 •  - És molt recomanable portar una ampolla d’aigua per evitar la deshidratació.
 •  - Tancar la porta principal.
 •  - Preguem mantenir una velocitat baixa al camí de terra d’accés a l’escola per tal d’evitar aixecar POLS i molestar als veïns.